رکوردهای ورودی مسابقات داخل سالن آسیا مشخص شد

در بخش مردان:

-          دو 60 متر: 6 ثانیه و 70 صدم ثانیه.

-          دو 400 متر: 48 ثانیه و 40 صدم ثانیه.

-          دو 800 متر: 1 دقیقه و 50 ثانیه.

-          دو 1500 متر: 3 دقیقه و 53 ثانیه.

-          دو 3000 متر: 7 دقیقه و 50 ثانیه.

-          60 متر مانع: 8 ثانیه.

-          پرش طول: 7 متر و 65 سانتی متر.

-          پرش سه گام: 16 متر و 15 سانتیمتر

-          پرش ارتفاع: 2 متر و 20 سانتی متر.

-          پرش با نیزه: 5 متر و 20 سانتی متر.

-          پرتاب وزنه: 18 متر و 50 سانتی متر.

-          هفتگانه: 5100 امتیاز.

در بخش زنان:

-          دو 60 متر: 7 ثانیه و 50 صدم ثانیه.

-          دو 400 متر: 55 ثانیه و 30 صدم ثانیه.

-          دو 800 متر: 2 دقیقه و 10 ثانیه.

-          دو 1500 متر: 4 دقیقه و 25 ثانیه.

-          دو 3000 متر: 9 دقیقه و 38 ثانیه.

-          دو 60 متر مانع: 8 ثانیه و 70 صدم ثانیه.

-          پرش طول: 6 متر و 7 سانتی متر.

-          پرش سه گام: 13متر.

-          پرش ارتفاع: 1 متر و 85 سانتی متر.

-          پرش با نیزه: 4 متر و 20 سانتی متر.

-          پرتاب وزنه: 15 متر و 80 سانتی متر.

-          پنجگانه: 3600 امتیاز. 

/ 0 نظر / 10 بازدید